Chính Sách Quyền Riêng Tư

Quản trị viên Trang web của Tập đoàn NICKMT.COM duy trì hoạt động quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập được và các biện pháp thích hợp được thực hiện nhằm ngăn chặn sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép thông tin đó. Khi các điều khoản sử dụng cụ thể được đăng trên Trang web, những điều khoản sử dụng đó sẽ được ưu tiên áp dụng so với "Chính sách về quyền riêng tư" này.

Xoá Dữ Liệu Người Dùng

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: "Client", "You" and "Your" refers to you, the person log on this website and compliant to the Company’s terms and conditions.

Điều khoản nickmt.com

Chính sách về Điều khoản và Quy định Sử dụng Dịch vụ Chính sách Bảo mật Website https://nickmt.com, sau đây gọi tắt là "nickmt.com", áp dụng khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ của nickmt.com (sau đây gọi tắt là "Sử dụng nickmt.com ")

Chính Sách Nickmt.com

Complete details on each type of Personal Data collected are provided in the dedicated sections of this privacy policy or by specific explanation texts displayed prior to the Data collection. Personal Data may be freely provided by the User, or, in case of Usage Data, collected automatically when using this Application.